Fraværsreglement

Her finner du informasjon om fraværsreglement og dokumentasjon. 

Søknad om fravær som skal unntas vitnemålet

Skolen gjør oppmerksom på muligheten for å søke om at fravær ikke skal føres på vitnemålet  (Opplæringslova §3-45)

Søknad med dokumentasjon må sendes kontaktlærer senest torsdag 17/6.

For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast:

a. helse- og velferdsgrunner
b. arbeid som tillitsvalgt c. politisk arbeid
d. hjelpearbeid
e. lovpålagt oppmøte
f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

10%-regel

I videregående skole er det en regel om fraværsgrense. Den er slik:

Dersom du er borte fra et fag i mer 10 prosent uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget.

Dokumentasjon

Hvis du planlegger et fravær og vil søke om godkjenning av dokumentasjon, skal du bruke fylkeskommunens søknadskjema.

Skolens fraværsprosedyrer

Skolene skal følge en bestemt prosedyre hvis en elevs fravær nærmer seg fraværsgrensen og hvis det skal fattes vedtak om å ikke gi karakter. Det sendes ut varsler i alle fag dersom dette er tilfelle. 

Du finner utfyllende informasjon i Fraværsgrense Udir-3-2016 og Retningslinjer for håndtering av fravær.