Informasjon om klagerett skoleåret 2022/2023

I denne artikkelen finner du informasjon om klagerett på standpunktkarakter og regelverket for de forskjellige eksamenene. Legg blant annet merke til at det er en egen hurtigklagefrist på standpunktkarakterer for VG3. Nederst i teksten finner du dessuten informasjon om hva som gjelder for eksamen.

Klagerett for standpunktkarakterer og hurtigklagefrist for VG3

Som elev i videregående skole kan du klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett. Det er ikke klagerett på underveisvurdering eller halvårsvurdering.

Elever på VG3 kan benytte seg av hurtigklage med egen frist. Denne fristen er satt for at klager skal kunne behandles før inntak til videre studier. Hurtigklage gjelder kun for VG3. Skolene setter selv sine frister for når klage på standpunktkarakterer må være levert til skolen. På St. Svithun må en klage være levert inn seinest tirsdag 13. juni klokka 12.00 for at klagen skal kunne hurtigbehandles.

For klager som ikke skal hurtigbehandles er fristen 10 dager etter at eleven har fått vite karakteren og/eller fått begrunnelse for denne.
Standpunktkarakterer for VG3 blir offentliggjort mandag 5. juni. 
Standpunktkarakterer for VG1 og VG2 blir offentliggjort fredag 9. juni.

Dersom du vil klage, er det viktig at du følger riktig framgangsmåte:

  • Klagen må være signert og leveres fysisk på skolen.
  • Du må bruke riktig skjema og holde tidsfristene.
  • Du kan få hjelp til å skrive ut utfylte skjema på skolen.

Her finner du mer informasjon om klagerett og lenker til skjema dersom du skal klage: Hvordan klager du - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

Du kan også finne mer informasjon her: Klage på karakter - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

Hvilke regler gjelder for eksamen?

Det er forskjellige regler som gjelder for de forskjellige typene eksamen:

Muntlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen og praktisk eksamen uten dokumentasjon/produkt

Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold, vil eksamenen din bli annullert, og du har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom du velger å ta ny eksamen og faget er et trekkfag, skal faget trekkes på nytt.

  • Forskrift til opplæringsloven eksamen §§ 5–10 - 5-11).

Skriftlig eksamen

Klagefrist på eksamen er 10 dager etter tidspunkt karakter er publisert.

Ordinære klager har behandlingsfrist 10.september.

For hurtigklagebehandling er fristen mandag 26.6 kl 12.00.

Dette gjelder for fagene norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, psykologi.

Hurtigklage forutsetter at statsforvalteren har kvalifiserte sensorer til klagebehandlingen i faget.

Hurtigklagebehandling skjer i uke 26.

Klager på skriftlige eksamener registreres av skolen i PAS.

Du har rett til å gjøre deg kjent med ditt eget svar. Søk gjerne råd hos faglærer hvis du vil klage.  

Merk at ved en ny vurdering i klagenemd kan du gå opp eller ned i karakter, eller bli stående på samme karakter.

I tillegg har Utdanningsdirektoratet lagt ut følgende informasjon om regelverket for søknad om annullering av skriftlig eksamen: Annullering av eksamen (udir.no)