Møter for foresatte

Skolen vil arrangere møter for foresatte flere ganger i løpet av skoleåret.

Foresatte til elever under 18 år i VG1 og VG2 kan kontakte skolen dersom en ønsker å treffe elevens lærere eller andre representanter for skolen.

Skolen vil arrangere møter for foresatte flere ganger i løpet av skoleåret.

Første møte

Skolen inviterer i starten på opplæringsåret til et møte der foresatte på VG1 og VG2 blir informert om skolen. Her blir det informert om innholdet i opplæringen, samarbeid med foresatte, rutiner og annet som er relevant for foresatte. Sosial- og studierådgiverne deltar på møtet.

Andre møte

Kontaktlærer inviterer foresatte til en planlagt og strukturert samtale i løpet av første halvår (ca november). Samtalen skal handle om hvordan eleven arbeider til daglig og elevens kompetanse i de ulike fagene. Utviklingen til elevene i lys av opplæringsloven (§1-1, generell del og prinsipp for opplæringen i læreplanverket) skal også tas opp.

"Veien videre"

Skolens inviterer til informasjonsmøte om "veien videre". Møtet finner sted kort tid før elevene skal velge kurs for VG2.
Foresatte vil få treffe skolens rådgivere og kontaktlærere og faglærere for veiledning rundt søkning til nye programområder.

Det blir blant annet gitt informasjon om utdanningstilbud generelt og utdanningstilbud etter VG1, ungdomsrett, MinID, søknadskjema og svarfrister.

Artikkelliste