Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen søker du skolen om dette. Lever skriftlig søknad med sakkyndig uttalelse så tidlig som mulig i løp av skoleåret, innen 31.3.

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være utvidet tid, eller opplesning av oppgaver. 

Ved allergi må det fremkomme av legeerklæring hvilken tid av året allergien kan slå ut, og om allergien eller medikamentene kan forårsake behov for utvidet tid.

Søknader leveres til rådgiver.