Informasjon om elever eller andre det bør tas særskilte hensyn til ved gjenåpning av St. Svithun vgs

I løpet av uke 19 er det forventet at regjeringen legger frem en plan over åpning av skolene. Pr i dag er det derfor for tidlig å si hvilken dato hver enkelt elev vil kunne komme tilbake til skolen, men det er viktig at skolen er godt forberedt når det skjer. I forbindelse med forberedelsene vi nå gjør, ber vi elever og foresatte/andre i husholdningen som er i risikogrupper om å ta kontakt med oss.

Hvem dette gjelder er nærmere beskrevet i skrivet under. Du kan lese hele smittevernveilederen som vi har basert vårt skriv på her.

Ungdommer det skal tas særlig hensyn til

Barn og unge som har kroniske sykdommer/tilstander, men hvor det individuelt kan vurderes om det er grunnlag for at barnet/ungdommen skal holdes hjemme og/eller få tilrettelagt undervisning fra skolen er listet nedenfor (1-8):

  1. Barn og unge som er organtransplanterte (første tid etter transplantasjon)
  2. Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder
  3. Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling
  4. Barn og unge med alvorlig hjertesykdom
  5. Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet
  6. Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner
  7. Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom
  8. Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I slike tilfeller må behov for tilrettelagt undervisning avklares med behandlende barnelege.

Hvilke diagnoser som inngår i gruppe 1-8 er nærmere spesifisert på nettsidene til Norsk barnelegeforening.

Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme. Et viktig unntak er søsken som skal være benmargsdonor for husstandsmedlemmer (siste 28 dager før donasjon).

Hvis dette gjelder deg bes du ta kontakt med enten din kontaktlærer eller din trinnleder.

Om foreldre og foresatte/andre i husstanden

I smittevernveileden heter det:

Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for til rette-legging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet. For elever med foresatte (andre i husholdningen) i risikogruppe, bør det opprettes dialog mellom skole og foresatte om det er mulig å tilrettelegge. I slike tilfeller bør også hensynet til barnets/ungdommens beste8 tillegges stor vekt.

Vi ber om at de dette kan gjelde, tar kontakt med kontaktlærer eller trinnleder.

 

For andre eller generelle spørsmål om gjenåpning av skolen eller om særskilte hensyn, ta kontakt på e-post stsvithun-vgs@skole.rogfk.no eller på telefon 51 59 73 00.

 

Skolen ser frem til et godt smittevernsamarbeid og gleder oss til den dagen vi har elevene på skolen igjen!

 

Med hilsen

Åsmund Glende Jakobsen
rektor

Til toppen